Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pentaksiran Tingkatan 3, PT3

Calon hendaklah membaca  semua  arahan dengan  teliti  sebelum  mengisi Borang  Pendaftaran  Pentaksiran PT3. Borang  hendaklah  diisi dengan tulisan  tangan calon sendiri menggunakan pena mata bola sahaja.

SENARAI  MATA PELAJARAN DITAWARKAN

pt32020
02  Bahasa Melayu (Ujian Bertulis)
03  Bahasa Melayu (Ujian Lisan)
04  Bahasa Melayu (Ujian Komunikasi)
12  Bahasa lnggeris {Ujian Bertulis)
14  Bahasa lnggeris (Ujian Komunikasi)
21  Sejarah
23  Geografi
31  Bahasa Arab
32  Bahasa Cina
33  Bahasa Tamil
34  Bahasa Punjabi
37  Bahasa lban
38  Bahasa Kadazandusun
39  Bahasa Semai
45  Pendidikan Islam
50  Mathematics
55  Science
70  Asas Sains Komputer
71  Reka Bentuk dan Teknologi

Sekolah Seni
62  Seni Visual
63  Seni Tari
64  Seni Muzik
65  Seni Teater

Kurikulum Bersepadu  Tahfiz
90  Hifz ai-Quran
91  Maharat ai-Quran

Kurikulum Bersepadu Dini
96  Usul ai-Din
97  AI-Syariah
98  AI-Lughah ai-Arabiah al-Mu’asirah (Bertulis)
99  AI-Lughah ai-Arabiah al-Mu’asirah (Lisan)

 1. Tahun – Tulis tahun semasa calon menduduki PT3.
 2. Nama Calon – Tulis nama calon dengan HURUF BESAR seperti yang tercatat dalam kad pengenalan / dokumen pengenalan diri (dokumen dilampirkan).
 3. Nombor Kad Pengenalan – Tulis nombor kad pengenalan MyKad, MyPR, MyKAS / nombor tentera / nombor Polis. Jika tiada tulis nombor janaan LP.
 4. Nombor-nombor Lain Pengenalan Diri – Tulis nombor pasport / nombor sijil kelahiran / nombor pendaftaran pengangkatan / nombor permit belajar dan lain-lain bagi calon yang menggunakan nombor janaan LP.
 5. Tarikh Lahir – Tulis tarikh lahir calon seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. Gunakan satu petak bagi setiap satu angka tarikh lahir. Tulis angka 0 pada petak sebelah kiri nombor jika nombor bagi hari atau bulan lahir calon satu digit.
 6. Jantina – Pilih dan tulis kod seperti berikut:       1 – Lelaki        2 – Perempuan
 7. Keturunan  – Tulis keturunan calon.
 8. Agama – Tulis agama calon.
 9. Jenis Calon – Pilih dan tulis kod seperti berikut:-

K – Sek. Kerajaan, Sek. Bantuan Kerajaan dan SABK
L  – Sek. Agensi Kerajaan
M – Sek. Menengah Agama Negeri
N – Sek. Swasta Berdaftar Dengan KPM
P – Persendirian
S – Sek. Swasta Tidak Berdaftar
R – Sek. Menengah Agama Rakyat
T – Sek. lntegriti I Asrama Akhlak I Tunas Bakti

10.  – Tidak perlu diisi oleh calon.

11. Jenis Kecacatan – Pilih dan tulis kod seperti berikut: (dokumen dilampirkan)

A – Masalah Pembelajaran
B – Kurang Upaya Penglihatan (Buta)
C – Kurang Upaya Pelbagai
D – Kurang Upaya Pertuturan
F – Kurang Upaya Fizikal
P – Kurang Upaya Pendengaran
R – Kurang Upaya Penglihatan (Rabun)

 1. -Tidak perlu diisi oleh calon.
 2. -Tidak perlu diisi oleh calon.
 3. Warganegara – Tuliskan warganegara calon bagi calon bukan warganegara Malaysia.
 4. Alamat            16. Poskod                      17.  Bandar          18. Negeri
  – Tulis alamat dengan lengkap iaitu nombor rumah, jalan, taman / kampung, poskod, bandar dan negeri.
 1. Nombor Telefon – Tulis nombor telefon
 2. Alamat E-mel – Tulis alamat e-mel.
 3. Pendaftaran Mata Pelajaran (Rujuk SENARAI MATA PELAJARAN DITAWARKAN di atas)
   – lsikan kod, nama mata pelajaran dan jumlah mata pelajaran yang didaftar dalam ruang yang disediakan.
 1. Keterangan Bayaran – Tulis maklumat bayaran bagi calon sekolah swasta / persendirian. Tulis maklumat tentang Kiriman Wang atas nama Akauntan Negara Malaysia untuk bayaran tersebut. Bayaran Asas RM65.00. Tuliskan jumlah bayaran.
 2. – Tidak perlu diisi oleh calon.
 3. Pengakuan Calon – Calon hendaklah membaca pernyataan Pengakuan Calon. Calon dinasihat menyemak butiran maklumat diri, maklumat mata pelajaran dan bayaran (untuk sekolah swasta / persendirian). Setelah itu turunkan tandatangan calon dan tarikh.

Download Borang Pendaftaran

Please share to benefit others by clicking the share buttons bar (top or bottom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *